• Main
  • Likvidace společnosti

Likvidace společnosti

Podnikání, které je ovlivněno různými faktory, se v čase mění. Tyto změny mohou navíc znamenat nějaký nový produkt a naprosté odmítnutí produktu již zastaralého. Existují pouze dva typy důvodů pro uzavření podniku: dobrovolné nebo nucené (likvidace na žádost státních orgánů). V prvním případě existuje pro takové rozhodnutí mnoho důvodů, takže je spíše obtížné zvolit správnou taktiku, jak vyřešit problémy s papírováním.

V téměř každé zemi je proces ukončení aktivit firmy doprovázen nutností vyhotovit likvidační rozvahu. České společnosti nejsou výjimkou. Příprava řádné rozvahy je základem tohoto procesu.

 

Tím by se vlastník měl vážně zabývat, neboť uzavření podniku neznamená vždycky konec celého podnikání. Avšak taková nedbalost, jako je špatně spočítaná likvidační rozvaha, může vést k vážným problémům ve formě soudního sporu s finančním úřadem nebo s věřiteli.

Je také nutno zdůraznit význam správného vyhotovení dokumentů pro nucenou likvidaci.

Pro ukončení činností podniku na základě vynucených okolností mohou být následující důvody:

  • neexistence jakékoli externí nebo interní činnosti podniku po dobu dvou let;
  • nekonání valných hromad po dobu dvou let;
  • zákaz určitého typu činnosti společnosti, dostatečný pro úplné ukončení jejích aktivit;
  • nevyřešené spory mezi společníky podniku;
  • okolnosti znemožňující základní podmínky existence společnosti;
  • pokud společnost poruší základní povinnost vytvořit a udržovat rezervní fond;
  • společnost provádí nezákonné činnosti nebo činnosti nepovolené stanovami;
  • nadměrný dluh nad celkovou hodnotu podniku a jeho jmění, atd.

Pokud je možno vyhnout se důvodům pro uzavření společnosti, soud může poskytnout určitou lhůtu, během níž společnost musí odstranit příčiny. Často se však situace vyvine tak, že tyto příčiny jsou neřešitelné. V takovém případě stát nemůže poskytnout konkrétní lhůtu k zabránění nuceného uzavření společnosti, ale uloží určité požadavky na proces likvidace.

Podle českého práva má vlastník právo ukončit existenci společnosti dvěma způsoby: úplnou zákonnou likvidací (která předpokládá, že všechny dluhy, půjčky, daně a jiné spory musí být plně vyrovnány) nebo bez likvidace. Druhá možnost je k dispozici pouze tehdy, když podnik sám tak či onak pokračuje ve své skutečné, nikoli právní existenci. Jinými slovy, pokud nástupnická společnost může převzít všechny dluhy společnosti likvidované státem. Druhá možnost není jednodušší než ta první, protože vlastník bude muset vyhotovit dokumenty za dlouhou dobu k převedení dluhů ze starého podniku na nový.

FCHAIN je připravena pomoci Vám ve všech fázích tohoto složitého procesu. Máme reprezentační kancelář v České republice a nabízíme Vám služby zkušených právníků, kteří jsou schopni poskytnout Vám garantovaná řešení ve všech záležitostech likvidace společnosti. Naši specialisté vyhotoví dokumenty pro uzavření dluhových závazků a pomohou Vám při sestavování likvidační rozvahy. Budeme rovněž monitorovat existenci neregistrovaných zůstatků a budeme doprovázet celý proces zrušení a budeme za Vás kontaktovat veřejné služby. Pokud nám budete důvěřovat, uděláte správnou volbu, nebo profesionální pomoc při uzavření podniku je nejlepším řešením pro pověst Vašeho podniku.

Konzultace

Napište nám nebo najděte nejbližší kancelář