Zpracování daňového přiznání

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence je nutné zpracování daňového přiznání.

Tento úkon patří mezi naše standardní služby. Vypracujeme pro vás jak přiznání k dani z příjmu, tak i k silniční dani, dani z nemovitostí, k dani darovací či k dani z převodu nemovitostí.

Ručíme za správnost vypracovaných přiznání a jejich včasné podání odpovídajícímu správci daně.

Kdo musí podávat daňové přiznání? Ten, kdo má:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 ZDP),
 • příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 DAP),
 • příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP),
 • příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP) nebo
 • ostatní příjmy (§ 10 DAP).

Příjmem se rozumí peněžní i nepeněžní příjem dosažený i směnou. Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o oceňování majetku.

Nabízíme vyplnění daňového přiznání:

 • daňové přiznání fyzických osob
 • daňové přiznání právnických osob
 • DPH
 • silniční daň
 • jiné

Co je potřeba předložit ke zpracování daňového přiznání?

 • osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa)
 • číslo bankovního účtu, na které chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)
 • doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy za aktuální rok:
 • potvrzení školy o studiu
 • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P
 • údaje o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů) - celé jméno a rodné číslo (popř. rodný list), u dětí od 15 let potvrzení o jejich studiu, prohlášení manžela/manželky, že na dané děti neuplatňuje slevu
 • údaje o manželce/manželovi bez vlastních příjmů (resp. s příjmy max do 68.000,- Kč za rok, do těchto příjmů se nepočítá většina sociálních dávek) - celé jméno, rodné číslo a prohlášení toho manžela/manželky
 • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní nebo penzijní pojištění
 • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
 • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely
 • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve
 • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci
 • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Co je potřeba předložit ke zpracování daňového přiznání OSVČ – neplátce DPH s paušálními výdaji?

 • identifikační číslo
 • předmět činnosti podnikání
 • variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení
 • název vaší zdravotní pojišťovny
 • číslo bankovního účtu, na který chce vrátit případné přeplatky na dani nebo na zálohách
 • soupis příjmů za předešlý rok
 • přehled zaplacených záloh na zdravotní a sociální pojištění pro aktuální rok
 • informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění
 • informace důležité pro určení, zda je podnikání vaší hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnání, studium, invalidní nebo starobní důchod, mateřská nebo rodičovská dovolená)

Pamatujte:
Pokud přiznání k dani z příjmů zpracovává a na základě zplnomocnění předkládá daňový poradce, lze využít tzv. odklad podání daňového přiznání, tj. prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce. Toto je další výhoda, kterou získáte, pokud si objednáte naše profesionální služby. Neváhejte tedy a kontaktujte nás ještě dnes. Jsme připraveni vám pomoci jak s komplexním vedením vašeho účetnictví a zpracováním daňových přiznání, tak i s konzultacemi a poradenstvím.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation