Založení živnosti/OSVČ

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Je pravdou, že nejjednodušší forma podnikání je založení živnosti a stát se tak osobou samostatně výdělečně činnou, pod označením OSVČ.
Založení živnostenského listu je jeden z prvních a základních kroků k dalšímu rozšiřování podnikatelské činnosti, které vede až k založení právnické osoby.
Založení OSVČ není sice složité, ale vyžaduje určité administrativní úkony, zkušenosti a nějaký čas na vyřízení.

Pokud se chcete vyhnout těmto činnostem a chcete svůj čas věnovat svým aktivitám, svěřte celý tento proces registrace živnosti a samotné registrace OSVČ na naše specialisty a profesionály.
Zaměstnanci naší kanceláře jsou na to proškolení a mají v tomto oboru své každodenní zkušenosti.

Přesně víme, jaké formuláře vyplnit, jaké doklady připravit a kam se zaregistrovat a nahlásit a na jaký úřad zajít.

Vy nám dáte pouze veškeré potřebné informace a my Vám během několika dnů předáme podnikatelské oprávnění.

Podmínky pro založení živnosti

 • Zájemce o založení živnosti musí být starší 18 let.
 • Nesmí mít daňové a jiné nedoplatky jak u Finančního úřadu, tak u České správy sociálního zabezpečení a ani u zdravotní pojišťovny.
 • Žadatel musí být způsobilý k právním úkonům.
 • Jeho bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů.

Za bezúhonného se nepovažuje

 • Ten, který byl pravomocně odsouzený pro trestný čin spáchaný úmyslně a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.
 • Ten, který byl pravomocně odsouzený pro trestný čin spáchaný úmyslně, v souvislosti s podnikáním.
 • Všichni ostatní zájemci o založení živnosti se mohou obrátit na naší kancelář, kde Vám velice rádi a ochotně pomůžeme a vše za Vás vyřešíme.

Jakou živnost jsme Vám schopni zajistit

Ohlašovací živnost

 • Většinu ohlašovacích živností, při splnění stanovených podmínek, lze provozovat na základě ohlášení Živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku.
 • Po ohlášení živnosti může živnostník ihned podnikat, i když ještě nemá písemné rozhodnutí v podobě podnikatelského oprávnění. Vystavení živnostenského listu proběhne následující dny.

Řemeslné

 • Živnosti řemeslné jsou uvedené v příloze č. 1 Živnostenského zákona.
 • K těmto živnostem se prokazuje odborná způsobilost následovně:
 • Dokladem o ukončení středního vzdělání s výučním listem.
 • Dokladem o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání.
 • Dokladem o ukončení vysokoškolského vzdělání.
 • Dokladem o uznání odborné kvalifikace.

Vázané

 • Živnosti vázané jsou uvedeny v příloze č. 2 Živnostenského zákona.
 • K těmto živnostem je také potřebné prokázat odbornou způsobilost.
 • Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Volné

 • Nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti.
 • Musí být splněny pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.
 • Od roku 2008 jsou všechny živnosti volné sloučeny do jedné a je tedy platná pouze jediná živnost volná.
 • Živnostník, který má vystavený živnostenský list na jednu volnou živnost, může zároveň vykonávat několik oborů současně.

Koncesované živnosti

 • Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze č. 3 Živnostenského zákona.
 • K těmto živnostem se prokazuje odborná způsobilost.
 • Jsou to takové živnosti, které chce mít stát pod kontrolou z důvodů bezpečnosti a státních zájmů a proto podléhají vydání státního povolení.
 • O koncesní živnosti nerozhoduje přímo živnostenský úřad, ale žádost předává věcně příslušnému státnímu orgánu.
 • Pokud naší společnosti dodáte výše potřebné dokumenty, o vše další se postaráme sami. S Vámi se jen dohodneme, o jakou živnost máte zájem a během několika dnů můžete začít podnikat.

Služby naší společnosti také pro neplnoleté

 • Plnoletost je jednou ze všeobecných podmínek pro zahájení podnikání a mohlo by se tedy zdát, že zájemci o podnikání a získání živnosti, kteří ještě nedosáhli 18 let, podnikat nemohou.
 • Živnostenský zákon stanovuje v paragrafu 12 výjimku, která se týká způsobilosti k právním úkonům a říká, pokud fyzická osoba nemá plnou způsobilost k právním úkonům z důvodu nižšího věku než 18 let, může provozovat živnost, ale pouze prostřednictvím odpovědného zástupce.
 • Odpovědného zástupce ustanlářoví neplnoletému zájemci o podnikání jeho zákonný zástupce, což bývá většinou jeden z rodičů a toto vše musí odsouhlasit soud.
 • Z toho je zřejmé, že naší společnost může oslovit i neplnoletý zájemce o živnost prostřednictvím jeho odpovědného zástupce. Živnostenské oprávnění je pak psané na neplnoletou osobu, která provozuje svou vlastní živnost a inkasuje peníze na svůj účet.
© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation