Účetnictví neziskových organizací

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Neziskové organizace jsou registrovány u rejstříkového soudu, čímž nabývají své právní subjektivity.

Stávají se právnickými osobami a tím vzniká povinnost vést účetnictví neziskové organizace, které je nezbytné pro efektivní hospodaření, správně vypočítané odvody na daních a samozřejmě také pro kontrolu hospodaření s penězi.

Neziskovými organizacemi jsou organizace:

institucionalizované – které mají institucionální strukturu, jako je název, prostory, kontakty a to bez ohledu na to, zda jsou formálně či právně registrovány.

soukromé – Jsou zcela odděleny od státní správy.

neziskové – Neziskové organizace mohou vytvářet zisk, nefungují však na principu přerozdělování. Zisk musí být použit na cíle dané organizace a nesmí docházet k jeho přerozdělení mezi vlastníky nebo vedením neziskové společnosti.

samosprávné a nezávislé – Tyto společnosti mají vlastní postupy a struktury a jsou schopny řídit samy sebe.

dobrovolné – Zde pracují dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu nebo dary.

Účetnictví pro neziskové organizace musejí vést:

 • občanská sdružení včetně odborů
 • politické strany a politická hnutí
 • církve a náboženské společnosti, včetně jimi zakládaných právnických osob
 • obecně prospěšné společnosti
 • zájmová sdružení právnických osob
 • organizace s mezinárodní účastí
 • nadace a nadační fondy
 • společenství vlastníků jednotek
 • veřejné vysoké školy
 • honební společenstva
 • profesní a jiné komory
 • další subjekty, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání

Církve, náboženské spolky, občanská sdružení, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek mohou vést účetnictví ve zjednodušené formě v podobě jakéhosi soupisu, kde jsou zaevidovány jen účetní skupiny.

Nejsou zde tvořeny rezervy a opravné položky a účetní závěrka je sestavována v rozsahu jednotlivých skupin.

U ostatních neziskových organizací musí být účetnictví vedeno v plném rozsahu souběžně v účetním deníku, hlavní účetní knize a analytické knize.

Účetnictví pro neziskové organizace se řídí zákonem o účetnictví, který doplňují vyhlášky ministerstva financí, ve kterých jsou stanoveny metody a obecná uspořádání.

Podvojné účetnictví pro neziskové organizace je velmi náročné a proto se ho vyplatí přenechat odborníkům. Naše společnost vám zpracuje účetnictví rychle a precizně.

Zajistíme veškeré konzultace a poradenství. Naši specialisté jsou pravidelně školeni, máte tedy plnou záruku, že vše bude vypracováno podle nejnovějších předpisů a zákonů.

Sjednejte si konzultaci ještě dnes a přidejte se k desítkám našim spokojeným klientů. Budete spokojeni nejen vy, ale také veškeré instituce, kterým jste povinni účetní výkazy odevzdávat a podléháte jejich kontrole.

Zajistíme pro vás následující služby:

 • povedeme pro vás zákonem předepsanou účetní agendu
 • zpracujeme účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
 • zpracujeme roční účetní uzávěrky
 • vypracujeme daňová přiznání k dani z příjmu, darovací daně a DPH
 • vypracujeme zákonem dané přehledy – výkaz zisku a ztrát, rozvaha
 • zajistíme evidenci pohledávek a závazků
 • sestavíme příkazy k úhradě
 • pomůžeme vám s vytvořením vnitřních směrnic a středisek
 • připravíme kvartální závěrky
 • zpracujeme vám mzdovou agendu, včetně vícečetných úvazků, směnného provozu, dělení úvazků jednotlivých osob na odlišná střediska atd.
 • zajistíme spolupráci při vyúčtování grantů, dotací a darů
 • poskytneme vám k dispozici naše daňové poradce a auditory
 • účastníme se přípravy plánů a rozpočtů na následující rok
 • budeme sledovat váš cashflow
 • zajistíme správu ekonomické stránky vaší společnosti
 • pravidelně vás budeme informovat o účetních i ekonomických výsledcích vaší společnosti
 • zajistíme i další služby, přesně podle vašich potřeb a požadavků
© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation