Účetnictví neziskových organizací

  Neziskové organizace jsou registrovány u rejstříkového soudu, čímž nabývají své právní subjektivity.

  Stávají se právnickými osobami a tím vzniká povinnost vést účetnictví neziskové organizace, které je nezbytné pro efektivní hospodaření, správně vypočítané odvody na daních a samozřejmě také pro kontrolu hospodaření s penězi.

  Neziskovými organizacemi jsou organizace:

  institucionalizované – které mají institucionální strukturu, jako je název, prostory, kontakty a to bez ohledu na to, zda jsou formálně či právně registrovány.

  soukromé – Jsou zcela odděleny od státní správy.

  neziskové – Neziskové organizace mohou vytvářet zisk, nefungují však na principu přerozdělování. Zisk musí být použit na cíle dané organizace a nesmí docházet k jeho přerozdělení mezi vlastníky nebo vedením neziskové společnosti.

  samosprávné a nezávislé – Tyto společnosti mají vlastní postupy a struktury a jsou schopny řídit samy sebe.

  dobrovolné – Zde pracují dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu nebo dary.

  Účetnictví pro neziskové organizace musejí vést:

  • občanská sdružení včetně odborů
  • politické strany a politická hnutí
  • církve a náboženské společnosti, včetně jimi zakládaných právnických osob
  • obecně prospěšné společnosti
  • zájmová sdružení právnických osob
  • organizace s mezinárodní účastí
  • nadace a nadační fondy
  • společenství vlastníků jednotek
  • veřejné vysoké školy
  • honební společenstva
  • profesní a jiné komory
  • další subjekty, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání

  Církve, náboženské spolky, občanská sdružení, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek mohou vést účetnictví ve zjednodušené formě v podobě jakéhosi soupisu, kde jsou zaevidovány jen účetní skupiny.

  Nejsou zde tvořeny rezervy a opravné položky a účetní závěrka je sestavována v rozsahu jednotlivých skupin.

  U ostatních neziskových organizací musí být účetnictví vedeno v plném rozsahu souběžně v účetním deníku, hlavní účetní knize a analytické knize.

  Účetnictví pro neziskové organizace se řídí zákonem o účetnictví, který doplňují vyhlášky ministerstva financí, ve kterých jsou stanoveny metody a obecná uspořádání.

  Podvojné účetnictví pro neziskové organizace je velmi náročné a proto se ho vyplatí přenechat odborníkům. Naše společnost vám zpracuje účetnictví rychle a precizně.

  Zajistíme veškeré konzultace a poradenství. Naši specialisté jsou pravidelně školeni, máte tedy plnou záruku, že vše bude vypracováno podle nejnovějších předpisů a zákonů.

  Sjednejte si konzultaci ještě dnes a přidejte se k desítkám našim spokojeným klientů. Budete spokojeni nejen vy, ale také veškeré instituce, kterým jste povinni účetní výkazy odevzdávat a podléháte jejich kontrole.

  Zajistíme pro vás následující služby:

  • povedeme pro vás zákonem předepsanou účetní agendu
  • zpracujeme účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
  • zpracujeme roční účetní uzávěrky
  • vypracujeme daňová přiznání k dani z příjmu, darovací daně a DPH
  • vypracujeme zákonem dané přehledy – výkaz zisku a ztrát, rozvaha
  • zajistíme evidenci pohledávek a závazků
  • sestavíme příkazy k úhradě
  • pomůžeme vám s vytvořením vnitřních směrnic a středisek
  • připravíme kvartální závěrky
  • zpracujeme vám mzdovou agendu, včetně vícečetných úvazků, směnného provozu, dělení úvazků jednotlivých osob na odlišná střediska atd.
  • zajistíme spolupráci při vyúčtování grantů, dotací a darů
  • poskytneme vám k dispozici naše daňové poradce a auditory
  • účastníme se přípravy plánů a rozpočtů na následující rok
  • budeme sledovat váš cashflow
  • zajistíme správu ekonomické stránky vaší společnosti
  • pravidelně vás budeme informovat o účetních i ekonomických výsledcích vaší společnosti
  • zajistíme i další služby, přesně podle vašich potřeb a požadavků
  © Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation