Účetnictví bytových družstev/SVJ

  Účetnictví bytových družstev a SVJ má svá určitá specifika a liší se od účetnictví podnikatelů.

  Ne každá účetní firma tyto rozdíly v účtování rozlišuje a aplikuje je do praxe.

  Naše společnost se zaměřila také na účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

  K dispozici poskytujeme renomované auditory a daňové poradce s potřebnou specializací.

  Poskytujeme tyto služby:

  • Vedení účetnictví bytových družstev
  • Vedení účetnictví SVJ
  • Zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
  • Zpracování roční účetní závěrky
  • Zpracování daňových přiznání včetně daně z příjmu a daně z nemovitostí
  • Příprava zákonem předepsaných přehledů
  • Evidence pohledávek a závazků
  • Vystavení účetních dokumentů
  • Evidence stavu finančních prostředků ve fondu oprav a na běžném účtu
  • Zpracování výkazů a přehledů v oblasti daní a finančních ukazatelů
  • Další služby dle přání klienta

  Účetnictví SVJ

  Společenství vlastníků jednotek vzniká podle zákona v každém domě, kde je minimálně pět bytů, z nichž jsou alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků.

  Společenství vlastníků upravuje zákon, který stanovuje, že jde o právnickou osobu založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. SVJ nesmí podnikat ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů.

  Může být nyní založeno i v domě, kde je méně než pět jednotek, se založením ale musí souhlasit všichni vlastníci jednotek.

  Účetnictví bytových družstev

  Bytové družstvo má své stanovy a orgány, kterými jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise.

  Rámcová právní úprava družstev a to i bytových družstev je upravena zákonem o obchodních korporacích. Každé družstvo však může ve svých stanovách odlišně specifikovat práva a povinnosti svých členů. Jeho členy mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Všichni členové mají právo nahlížet do účetních dokladů družstva.

  Využijte proto našich služeb a nechte si zpracovávat účetní agendu profesionály, abyste mohli ostatním členům družstva předložit celé účetnictví bez ostychu.

  © Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation