Finanční účetnictví

  Naše společnost Vám nabízí vedení finančního účetnictví, zpracování přiznání k DPH, sestavení účetní závěrky, účetní dozor a různé kontroly.

  Zcela převezmeme vaše finanční účetnictví nebo pouze jeho část. Vše podle vašich požadavků a přání.

  Konkrétní rozsah služeb přizpůsobíme vašim potřebám a to nejen v oblasti standardních služeb. Jsme plně flexibilní, a proto jsme schopni kdykoli se přizpůsobit aktuální situaci.

  Na vaše požadavky budeme obratem reagovat a díky odborným znalostem zvýšíme efektivitu vašeho finančního účetnictví.

  Vedení finančního účetnictví lze doplnit i o daňové a právní poradenství, včetně zpracování daňových přiznání a zajištění dalších služeb. Připravíme manažerské reporty, které usnadní vaše rozhodování v plánovacím procesu.

  Finanční účetnictví je disciplína, která má věrně a poctivě informovat o reálných a hospodářských procesech ve firmě.

  Zabývá se popisem reality a popisuje reálné procesy ve společnosti převedené do peněžních jednotek. Účetnictví není zkreslené a musí odpovídat skutečnému stavu.

  Na druhou stranu funkcí finančního účetnictví je také informovat o vnějších vazbách. Například poskytuje informace bance, která rozhoduje o poskytnutí úvěru podniku nebo nalezení vhodného investora.

  Další důležitou roli hraje finanční účetnictví pro stát, jelikož poskytuje velmi důležité informace pro výpočty daní a odvodů do státního rozpočtu.

  Výkazy finančního účetnictví

  Finanční účetnictví je souborem výkazů s jasně stanovenou formální strukturou. Jedná se o:

  • Rozvahu – Podává přehled o finanční pozici podniku a složení jeho majetku a zdrojů jeho krytí. Vždy se předkládá k určitému datu.
  • Výsledovku – Výkaz zisků a ztrát, který dává přehled o finanční výkonnosti podniku za určité období, jako např. kalendářní rok.
  • Přehled o peněžních tocích – Informuje o peněžních tocích ve firmě a o změnách, které se týkají položek finančního charakteru v rozvaze, jako změny na účtech pokladny nebo bankovním účtu za určité období, nejčastěji za kalendářní rok.
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu – Např. navýšení nebo snížení základního kapitálu v návaznosti na zisk nebo ztrátu z předešlého období.
  • Přílohu k účetní závěrce – Příloha obsahuje další informace, které v ostatních výkazech chybí, ale jsou zásadní pro fungování společnosti. Např. vývoj soudních sporů. Přílohy obsahují také popis účetních metod použitých k sestavení výše uvedených výkazů.

  Podle českého právního systému je každý podnik povinen každý rok zveřejňovat účetní závěrku prostřednictvím rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Ostatní výkazy zveřejňovat povinně nemusí, je to její dobrovolnou volbou.

  Vedení finančního účetnictví obsahuje především:

  • kompletní zpracování finančního účetnictví
  • zpracování účetní závěrky
  • spolupráce při tvorbě interních účetních dokladů
  • archivace účetních dokladů
  • zpracování agendy daně z přidané hodnoty
  • sledování a včasné upozornění na splatnost záloh a doplatků daní
  • účast při kontrolách příslušných institucí
  • sestavení zpráv podle vašich potřeb
  • zajištění převodu na jiné účetní standardy
  • zpracování konsolidované účetní závěrky
  • vyhotovení přehledů pro statistiku

  Služby, které vám poskytujeme

  • nastavení systému reportingů
  • nastavení účetnictví co nejefektivnějším způsobem
  • převod účetnictví na mezinárodní standardy
  • sestavení reportingových dokumentů
  • průběžná komunikace s finančním úřadem a dalšími institucemi
  • audit finančního účetnictví
  • komunikace s auditory

  Pro služby spojené s finančním účetnictvím, Praha není jediným regionem, ve kterém působíme. Jsme Vám k dispozici kdykoli a kdekoli. Neváhejte proto a kontaktujte nás ještě dnes.

  © Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services