Finanční účetnictví

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Nabízíme vám vedení finančního účetnictví, zpracování přiznání k DPH, sestavení účetní závěrky, účetní dozor a další kontroly.

Celé nebo část vašeho finančního účetnictví převezmeme a přizpůsobíme vaším potřebám a požadavkům.

Díky odborným znalostem zvýšíme efektivitu vašeho účetnictví.

Jsme plně flexibilní. Na vaše požadavky obratem zareagujeme a okamžitě se přizpůsobíme aktuální situaci.

Finanční účetnictví a výkazy, které za vás zpracujeme

 1. Rozvaha - podává přehled o finanční pozici podniku, o složení jeho majetku a zdrojů jeho krytí. Předkládá se vždy k určitému datu.
 1. Výsledovka - dává přehled o finanční výkonnosti podniku za určité období.
 1. Přehled o peněžních tocích (Cash - flow) - informuje o peněžních tocích ve firmě a změnách, které se týkají položek finančního charakteru. Jedná se zejména o změny na účtech pokladny a bankovního účtu.
 1. Přehled o změnách vlastního kapitálu - podává přehled o navýšení či snížení základního kapitálu v návaznosti na zisk nebo ztrátu z předešlého období.
 1. Příloha k účetní závěrce - obsahuje další informace, které jsou zásadní pro fungování společnosti. Jedná se např. o vývoj soudních sporů nebo popis účetních metod použitých k sestavení výše uvedených výkazů.

Co to je finanční účetnictví

 • Je to disciplína, která má věrně a poctivě informovat o reálných a hospodářských procesech ve firmě.
 • Informuje také o vnějších vazbách, např. poskytuje informace bance, která pak rozhoduje o poskytnutí úvěru podniku či nalezení investora.
 • Účetnictví není zkreslené a musí odpovídat skutečnému stavu.
 • Je důležité pro stát, protože poskytuje velmi důležité informace pro výpočty daní a odvodů do státního rozpočtu

Služby, které nabízíme

 • Nastavíme systém reportingů
 • Nastavíme účetnictví nejefektivnějším způsobem
 • Převedeme účetnictví na mezinárodní standardy
 • Sestavíme reportingové dokumenty
 • Budeme průběžně komunikovat s finančním úřadem i dalšími institucemi
 • Provedeme audit finančního účetnictví
 • Budeme komunikovat s auditory

Pomůžeme vám s účetní závěrkou

Účetní závěrka vychází z údajů účetní uzávěrky sestavením účetních výkazů. Vyhotovuje se podle zákona o účetnictví, a to buď v plném, nebo zjednodušeném rozsahu.

Účetní závěrku v plném rozsahu zpracovávají účetní jednotky s povinností ji zveřejňovat. Platí to zejména u akciových společností. Musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu.

Účetní jednotky, které nepodléhají auditorskému ověření a zveřejňování údajů, zpracovávají účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Ta je tvořena rozvahou a výkazem zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu a přílohou.

Všechny účetní jednotky musí dodržovat zásadu věrného zobrazení skutečnosti, což je povinnost vést účetnictví tak, aby závěrka podávala věrný a poctivý obraz.

Co vše je součástí účetní uzávěrky?

 1. Inventarizace a daňová analýza - inventarizaci tvoří opravné prostředky, časové rozlišení, kurzové rozdíly, ocenění aktiv a závazků. Daňová analýza pak obsahuje splatnou a odloženou daň.
 2. Uzavření účetních knih a sestavení účetní závěrky - před každou účetní závěrkou se provedou přípravné práce. Jedná se zejména o inventarizaci aktiv a závazků. Inventarizací se tedy porovná skutečný stav se stavem účetním, daňovou analýzou se pak stanoví základ daně z příjmů.
 3. Sestavení účetních výkazů - zde se sestavují významné dokumenty a vrcholí tak proces všech účetních prací za celé účetní období.

Roční účetní závěrka se skládá ze tří účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetním výkazům. Nepovinnými dokumenty jsou pak přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
Neváhejte nás proto kdykoli kontaktovat a sdělit nám své požadavky. Postaráme se o celé vaše účetnictví a vy se budete moci už naplno věnovat vašemu podnikání.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation