Daňová evidence

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Pro koho je daňová evidence určena

Daňová evidence je ze zákona určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nevedou podvojné účetnictví (dnes účetnictví) a své výdaje neuplatňují procentem z příjmů, tedy paušálně.

Daňovou evidenci vedou:

 • Fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku.
 • Fyzické osoby, které nepřesáhli 25 mil. Kč ročního obratu.
 • Fyzické osoby, které nevedou dobrovolně účetnictví.
 • Fyzické osoby, které neprokazují výdaje paušální částkou.

U každého živnostníka nebo podnikatele pečlivě rozlišujeme, zda je jeho činnost pouze činností vedlejší, nebo zda jste podnikatelem se stovkami dokladů měsíčně, vedete skladové hospodářství, máte několik podnikatelských účtů a zda jste případně plátci DPH.

Pokud si nejste jisti, jaké povinnosti Vám zákon ukládá, a zda je pro Vás vedení daňové evidence povinné nebo dostačující, i v tomto případě se na nás můžete obrátit a náš tým proškolených odborníků Vám poskytne odbornou radu a následně nabídne kvalifikovanou službu při zpracování veškeré daňové evidence.

Co je daňová evidence a co Vám zajistí naše služby daňové evidence

 • Základním smyslem daňové evidence podnikatelů je zjištění základu pro výpočet daně z příjmů.
 • Pokud jste dříve vedli jednoduché účetnictví, podnikání nebo jste živnost přerušili a nyní začínáte podnikat znovu, místo jednoduchého účetnictví máte povinnost vést daňovou evidenci.
 • Jak vést daňovou evidenci už nemusíte řešit. Zpracování daňové evidence a její vedení můžete ponechat zcela na nás a my za Vás vyřešíme vše potřebné:

Evidence příjmů a výdajů

 • Způsob vedení evidence příjmů a výdajů je omezen pouze jedním požadavkem, evidence musí být vedena tak, aby z ní byl patrný a šel vypočítat základ pro daň z příjmů.
 • Plátci DPH musí vyhovět zákonu a dani z přidané hodnoty, tedy musí si do evidence přidat navíc dva sloupce: přijatá a uskutečněná plnění
 • Obě dvě podmínky zcela splňuje naše služba daňové evidence Praha.

Evidence majetku a závazků

 • Zákonná úprava daňové evidence neřeší přesný popis a formu evidence majetku a závazků.
 • Naše společnost používá lety a praxí osvědčené postupy a formy evidence.
 • Do evidence závazků spadá jakákoli peněžní i nepeněžní částka, kterou podnikatel, živnostník, dluží jinému subjektu, tedy většinou dodavateli.
 • Do evidence pohledávek jako majetku patří jakýkoliv dluh, který Vám dluží jiný subjekt.
 • V evidenci majetku rozlišujeme majetek dlouhodobý a krátkodobý.

Inventarizace

 • Nedílnou součástí daňové evidence je také zajištění skutečného stavu zásob nebo zboží, hmotného majetku, pohledávek a závazků nebo peněžních prostředků.
 • Inventarizaci Vám provedeme přesně podle zákona nejméně jednou ročně a provedeme o ní povinný zápis.

Archivace

 • Při vedení daňové evidence je potřeba veškeré doklady a přehledy uschovávat pro případnou kontrolu.
 • Veškeré písemnosti je povinné archivovat tři roky od konce daňového období, pro případné doměření daní nebo odpočty.
 • I tuto službu pro Vás zajistíme dle platných zákonných úprav.

Proč využít naší služby daňové evidence

 • Pomůžeme a poradíme Vám s rozhodováním, jak správně a zákonně podnikat, co vše vyžaduje správná daňová evidence a jak jí vést.
 • Nastavíme Vám Vaše podnikání a budeme Vám pravidelně zpracovávat celou agendu daňové evidence.
 • Vyřešíme za vás velmi složitou a nákladnou povinnost, shánět vlastní účetní a případného daňového poradce, včetně komunikace s finanční správou a ostatními institucemi.
 • Po skončení účetního období, v zákonných lhůtách, od nás dostanete veškeré potřebné podklady, včetně daňového přiznání a i ty vlastnoručně doručíme patřičným státním orgánům.
 • Protože je náš přístup zcela individuální, pak vedení daňové evidence či pouze poradenskou činnost nastavíme přesně podle Vašich podmínek a požadavků.

Při přechodu z daňové evidence na účetnictví Vám zajistíme:

 • V rámci daňové evidence OSVČ Vám provedeme inventarizaci majetku a pohledávek, zásob, peněz v hotovosti, účtů a ostatních náležitostí. Případné rozdíly zjištěné touto inventurou dle zákona Vám srovnáme ještě v daňové evidenci a poté daňovou evidenci uzavřeme.
 • Dalším krokem uzavření daňové evidence podnikatele, je vyčíslení daňové povinnosti za uplynulé období, vystavení daňového přiznání a evidenci daní, které se podnikatele týkají.
 • Současně Vám zpracujeme výkaz příjmů a výdajů, ve kterém jsou uvedeny veškeré příjmy a výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
 • Aby bylo možné doložit převod majetku a závazků do účetních knih je potřeba sestavit převodový můstek, který obsahuje:

Pro jeho sestavení je použito informací zjištěných provedením předcházející inventarizace majetku a závazků.

Konečné stavy jednotlivých položek majetku a závazků budou převedeny jako počáteční stavy rozvahových účtů do účetnictví.

 • Dále pro Vás sestavíme povinný účetní rozvrh, jak hovoří zákon o účetnictví. Nastavíme Vám počáteční a povinné účty a postupně je budeme doplňovat dle Vaší podnikatelské činnosti.
 • Další povinností, kterou ukládá zákon o účetnictví podnikateli, je vytvoření vnitropodnikové směrnice. Vnitropodniková směrnice je velmi náročná na sestavení a současně velmi důležitá pro jednotný metodický postup podnikatele.
 • Po uzavření daňové evidence Vám otevřeme účetní knihy a to k prvnímu dni účetního období, kde budou převedeny Vaše konečné stavy z daňové evidence, čímž začnete účtovat v podvojném účetnictví (účetnictví).
 • Mezi jedním z prvních kroků účetnictví bude sestavení počáteční rozvahy.
 • Součástí tohoto přechodu bývá i daňová optimalizace, a proto na základě Vaší dosavadní daňové evidence náš specialista vyhodnotí, zda je pro Vás přechod výhodný, nebo zda by bylo vhodnější případně založit novou společnost a ušetřit tak Vaše peníze.

Základní dopady přechodu

 • S přechodem z daňové evidence na vedení účetnictví souvisí i povinné úpravy základu daně z příjmů.
 • Podnikatel, který vede daňovou evidenci, počítá základ daně jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.
 • Podnikatel, který vede účetnictví, počítá základ daně jako rozdíl mezi výnosy a náklady.
 • Z toho vyplývá povinnost podnikatele vedoucího účetnictví zdanit i ty částky, které se mu odběratel pouze zavázal zaplatit.
 • Veškeré potřebné kroky provedeme podle platných zákonů, vyhlášek a nařízení.
 • Upozorňujeme také na skutečnost, že zákon o daních z příjmů umožňuje podnikateli, který přechází z daňové evidence na účetnictví, tento daňový dopad snížit tím, že dodanění zásob nebo pohledávek může rozložit do následujících devíti let.

Řešení nejen pro Vás

 • Nabídka služeb naší společnosti je určena jak pro začínající živnostníky a podnikatele, tak i pro ty velké firmy.
 • Vyřešíme za Vás jak vedení běžné daňové evidence, tak přechod z daňové evidence na účetnictví nebo přechod z účetnictví na daňovou evidenci.
 • Dokážeme pro Vás zajistit také přechod z paušálu na daňovou evidenci a to i opačným směrem.
 • Naše společnost Vám zajistí komplexní vedení daňové evidence a její případnou rekonstrukci. Vše zpracuje ve lhůtách předem dohodnutých či zákonných, tj. měsíčně nebo čtvrtletně.
 • Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, není upravena zákonem o účetnictví, ale zákonem o daních z příjmů, což znamená, že tento zákon upravuje pouze její obsah a nikoli formu. A právě tuto formu daňové evidence vám dokážeme upravovat dle Vašich individuálních požadavků.
 • Námi vytvořená daňová evidence Vám poslouží u případné kontroly z Finančního úřadu pro předložení a dokazování splněných podmínek daných zákonem o daních z příjmů.

Výhody našich služeb

 • Profesionalita je základ.

Všechny naše poskytnuté služby při vedení daňové evidence jsou zcela v souladu s aktuálními účetními a daňovými předpisy.

 • Flexibilita

Všechny Vaše povinnosti řešíme v co nejkratším čase, aby odpovídaly Vašim časovým podmínkám a potřebám.

 • Osobní přístup

Každému klientovi se věnuje náš specialista, který zná veškerou problematiku jak z pozice odbornosti, tak z pozice klienta.

 • Transparentnost

Výsledky našich služeb včetně cen, jsou přehledně uspořádané, vždy stanoveny individuálně a klientem odsouhlasené předem.

 • Důvěryhodnost

Před poskytnutím naší služby, budeme s Vámi vše konzultovat, na základě námi připravených podkladů navrhneme optimální řešení, které s námi individuálně odsouhlasíte.

 • Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobější spolupráce s klientem přináší lepší a efektivnější spolupráci a také optimalizaci nákladů.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation