Finanční účetnictví

Naše společnost Vám nabízí vedení finančního účetnictví, zpracování přiznání k DPH, sestavení účetní závěrky, účetní dozor a různé kontroly.

Zcela převezmeme vaše finanční účetnictví nebo pouze jeho část. Vše podle vašich požadavků a přání.

Konkrétní rozsah služeb přizpůsobíme vašim potřebám a to nejen v oblasti standardních služeb. Jsme plně flexibilní, a proto jsme schopni kdykoli se přizpůsobit aktuální situaci.

Na vaše požadavky budeme obratem reagovat a díky odborným znalostem zvýšíme efektivitu vašeho finančního účetnictví.

Vedení finančního účetnictví lze doplnit i o daňové a právní poradenství, včetně zpracování daňových přiznání a zajištění dalších služeb. Připravíme manažerské reporty, které usnadní vaše rozhodování v plánovacím procesu.

Finanční účetnictví je disciplína, která má věrně a poctivě informovat o reálných a hospodářských procesech ve firmě.

Zabývá se popisem reality a popisuje reálné procesy ve společnosti převedené do peněžních jednotek. Účetnictví není zkreslené a musí odpovídat skutečnému stavu.

Na druhou stranu funkcí finančního účetnictví je také informovat o vnějších vazbách. Například poskytuje informace bance, která rozhoduje o poskytnutí úvěru podniku nebo nalezení vhodného investora.

Další důležitou roli hraje finanční účetnictví pro stát, jelikož poskytuje velmi důležité informace pro výpočty daní a odvodů do státního rozpočtu.

Výkazy finančního účetnictví

Finanční účetnictví je souborem výkazů s jasně stanovenou formální strukturou. Jedná se o:

 • Rozvahu – Podává přehled o finanční pozici podniku a složení jeho majetku a zdrojů jeho krytí. Vždy se předkládá k určitému datu.
 • Výsledovku – Výkaz zisků a ztrát, který dává přehled o finanční výkonnosti podniku za určité období, jako např. kalendářní rok.
 • Přehled o peněžních tocích – Informuje o peněžních tocích ve firmě a o změnách, které se týkají položek finančního charakteru v rozvaze, jako změny na účtech pokladny nebo bankovním účtu za určité období, nejčastěji za kalendářní rok.
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu – Např. navýšení nebo snížení základního kapitálu v návaznosti na zisk nebo ztrátu z předešlého období.
 • Přílohu k účetní závěrce – Příloha obsahuje další informace, které v ostatních výkazech chybí, ale jsou zásadní pro fungování společnosti. Např. vývoj soudních sporů. Přílohy obsahují také popis účetních metod použitých k sestavení výše uvedených výkazů.

Podle českého právního systému je každý podnik povinen každý rok zveřejňovat účetní závěrku prostřednictvím rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Ostatní výkazy zveřejňovat povinně nemusí, je to její dobrovolnou volbou.

Vedení finančního účetnictví obsahuje především:

 • kompletní zpracování finančního účetnictví
 • zpracování účetní závěrky
 • spolupráce při tvorbě interních účetních dokladů
 • archivace účetních dokladů
 • zpracování agendy daně z přidané hodnoty
 • sledování a včasné upozornění na splatnost záloh a doplatků daní
 • účast při kontrolách příslušných institucí
 • sestavení zpráv podle vašich potřeb
 • zajištění převodu na jiné účetní standardy
 • zpracování konsolidované účetní závěrky
 • vyhotovení přehledů pro statistiku

Služby, které vám poskytujeme

 • nastavení systému reportingů
 • nastavení účetnictví co nejefektivnějším způsobem
 • převod účetnictví na mezinárodní standardy
 • sestavení reportingových dokumentů
 • průběžná komunikace s finančním úřadem a dalšími institucemi
 • audit finančního účetnictví
 • komunikace s auditory

Pro služby spojené s finančním účetnictvím, Praha není jediným regionem, ve kterém působíme. Jsme Vám k dispozici kdykoli a kdekoli. Neváhejte proto a kontaktujte nás ještě dnes.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services